Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु सेवा प्राप्त गर्न सकिने एक्सन
1

वंशज नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकोमा पेश भएकै दिन ।

शुल्क

नयाँ नागरिकताको लागि रु. १० को टिकट ।

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा श्री सुरेन्द्र भट्टराइ - नागरिकता शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सेवा

१)फोटो समेत प्रमाणित गरी सिफारिस गरिएको अनुसूची–१ फाराम ।
२) वावुआमाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति ।
३) हालसालै खिचिएकोे फोटो ४ प्रति ।
४) जन्म मिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा जन्म दर्ता ।
५) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति सहित सनाखत गर्ने नाता खुल्ने एकाघरको व्यक्ति ।
६) विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता तथा माईती तर्फको वंंशज खुल्ने अभिभावकको नागरिकता ।
७) वसाई सरी आएकाको हकमा वसाई सराईको प्रमाणपत्र र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा । आवश्यक परे अभिलेख माग गर्ने ।
८) कर्मचारी परिवारको हकमा सम्वन्धित कार्यालयको सिफारिश पत्र र कर्मचारी परिचय पत्रको छायाप्रति समेत ।
९) विदेशमा जन्मेकाको हकमा सो को प्रमाणपत्र ।
१०) थप बुझ्नु पर्ने भएमा स्थानीय निकायको मुचुल्का वा प्रहरी सर्जमिन वा दुवै   ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

2

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन

 

 
शुल्क

रु. १०।– को टिकट

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सेवा
 • अनुसूची ७ फारममा स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि ।
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।
 • पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

3

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र लिंदा

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क

रु. १०।– को टिकट

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सेवा
 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण ।
 • र तोकिएको प्रमाणित अनुसूची फारम–२ ।
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –४ प्रति |
 • पिता, आमा वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत ।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

4

कर्मचारी परिवारको नातालेनागरिकताको प्रमाणपत्र लिंदा

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क

रु. १०।– को टिकट

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सेवा
 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण ।
 • र तोकिएको प्रमाणित अनुसूची फारम–२ ।
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –४ प्रति ।
 • पिता, आमा वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

5

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क

रु. १३।– को टिकट

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता सेवा
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण ।
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।
 • दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो –२ प्रति ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

6

(राहदानी द्रुत सेवा सिफारिसको लागि) सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार राहदानी सेवा
 • ५ प्रति एमआरपी साईजको फोटो र ३ प्रति फारम ।
 • १ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपि ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

7

(राहदानी सामान्य सिफारिसको लागि) सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

लाग्ने समय

४५ दिन

 
शुल्क

रु. ५,०००।–

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार राहदानी सेवा
 • ६ प्रति एमआरपी साईजको फोटो र २ प्रति फारम ।
 • २ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

8

(राहदानी नावलकको हकमा) सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

लाग्ने समय

सोही दिन              

 
शुल्क

रु. ५,०००।–

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार राहदानी सेवा
 • नाबालक परिचय पत्रको २ प्रति प्रतिलिपि ।
 • अन्य प्रक्रिया क्र.सं. २.१ को क र ख अनुसार ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

9

राहदानी हराई अर्का बनाउनु परेमा

लाग्ने समय

४५ दिन              

 
शुल्क

रु.१०,०००।–

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार राहदानी सेवा
 • अन्य प्रक्रिया क्र.सं. २.१ अनुसार ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

10

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

लाग्ने समय

४५ दिन

 
शुल्क

रु.१०,०००।–

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार राहदानी सेवा
 • अन्य प्रक्रिया क्र.सं. २.१ अनुसार ।
 • च्यातिएको, केरमेट भएको वा भिजेको सक्कलै राहदानी ।
 • च्यातिएको, केरमेट वा भिजेको कारण खुलेको निवेदन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

11

वसाईसराईको हकमा

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार राहदानी सेवा
 • बसाईसराईको प्रमाण र स्थायी वसोवास खुल्ने जग्गाधनी घरवासको प्रमाण ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

12

कर्मचारी परिवारको हकमा

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार राहदानी सेवा
 • कर्मचारी वा कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस समेत ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

13

विवाह भै आएको महिलाको हकमा

लाग्ने समय
शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
 • विवाह भै आएको महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण र पतिको नागरिकता ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

14

नावालक परिचयपत्र

लाग्ने समय

सोही दिन

 
शुल्क

 रु.१०।– को टिकट

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार नावालक परिचयपत्र
 • निवेदन ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • बावु र आमाको ना.प्र.प. नक्कल र नाता प्रमाणित ।
 • जन्मदर्ता प्र.प. नक्कल ।
 • एस.एल.सी. वा कक्षा १० मा उत्तिर्ण भएमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कल ।
 • फोटो ३ प्रति ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

15

संस्था दर्ता सम्बन्धी

लाग्ने समय

सोही दिन

 
शुल्क

रु.१,०००।–

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार संस्था दर्ता सम्बन्धी
 • ४ प्रति विधान । (साधारण सभाले अनुमोदन गरेको ।)
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
 • संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • तदर्थ समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुको ना.प्र.प. नक्कल र प्रहरी प्रतिवेदन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाँचथर ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

16

संस्था नविकरण

लाग्ने समय

सोही दिन

 
शुल्क

रु.५००।–

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार संस्था नविकरण
 • निवेदन ।
 • आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर क्लियरेन्स पत्र ।
 • लेखापरीक्षकको अडिर्टस अनुमती पत्रको प्रतिलिपि ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।
 • समितिका पदाधिकारीहरुको बैठकको निर्णय ।
 • सक्कल प्रमाण पत्र ।
 • तोकिएको समयमा नविकरण नगरेमा थप जरिवाना लाग्नेछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

17

(सिफारिस) भारतिय सैन्य पेन्सन

लाग्ने समय

सोही दिन

 
शुल्क

रु १०।– को टिकट

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार सिफारिस
 • निवेदन ।
 • पारिवारिक विवरण खुलेको (नामथर, जन्म मिति, विवाह मिति, मृत्यु मिति, नाता) सिफारिस ।
 • पेन्सनवालाका पारिवारिक नाता प्रमाणित ।
 • पेन्सनवालाको मृत्यु भएमा हुने नामसारीमा मृतको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता, पेन्सनपट्टा र नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
 • स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

18

(सिफारिस) नाता प्रमाणित

लाग्ने समय

सोही दिन

 
शुल्क

रु १०।– को टिकट

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार सिफारिस
 • निवेदन ।
 •  
 • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपी सहित गा.वि.स.बाट सिफारिस ।
 •  
 • स्थानीय तहको नाता प्रमाणपत्रको नक्कल प्रति ।
 •  
 • सम्बन्धित व्यक्तिको हालसालै खिचेको फोटो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

19

अन्य सिफारिस

लाग्ने समय

सोही दिन

 
शुल्क

रु १०।– को टिकट

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार सिफारिस
 • निवेदन ।
 • सिफारिस माग गरेको व्यहोरा बमाजिमको स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • आवश्यकतानुसार सर्जमिन मुचुल्का ।
 • र सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

20

राहत वितरण

लाग्ने समय

सोही दिन

 
शुल्क

रु १०।– को टिकट

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार राहत वितरण
 • निवेदन ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • सर्जमिन मुचुल्का ।
 • प्रहरी प्रतिवेदन ।
 • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

21

छापाखाना दर्ता सम्बन्धि

लाग्ने समय

सोही दिन

 
शुल्क

रु १०००।–

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार छापाखाना दर्ता सम्बन्धि
 • घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको नक्कल सहित निवेदन ।
 • छापाखाना सञ्चालन गर्न लाग्ने पुँजी (वैँक मौज्जाद वा धितो प्रमाणित कागजात) ।
 • छापाखाना राख्ने स्थानीय तहको वा चारकिल्ला प्रमाणित सहितको सिफारिस ।
 • निवेदकको नागरिकताको नक्कल प्रति ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

22

हातहतियार इजाजत पत्र नविकरण

लाग्ने समय

सोही दिन

 
शुल्क

प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र   रु. ३००।–

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार हातहतियार
 • तोकिए बमोजिमो निवेदन ।
 • हातहतियार राख्न दिएको ईजाजत पत्र ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

23

हातहतियारन नामसारी इजाजत पत्र नविकरण

लाग्ने समय

सोही दिन

 
शुल्क

प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र   रु. ३००।–

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार हातहतियार
 • हातहतियार छोडि दिने, लिने दुवै थरिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
 • हातहतियार ईजाजत पत्र ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

24

धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेपछि सोही दिन

 
शुल्क

रु १०।– को टिकट

 
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी श्री छविलाल रिजाल
नागरिक वडापत्रको प्रकार धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने
 • रितपुर्वक निवेदन ।
 • धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री ग्रहण गर्न चाहने दम्पतीमध्ये कुनै एक जना स्वास्थ्य तथा शारिरिक कारणले सन्तान उत्पादन गर्न असक्षम छ भनी सम्बन्धित मुलुकमो स्विकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरिदिएको पत्र ।
 • अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धि विवरण ।
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ।
 • पारिवारिक विवरण ।
 • चारित्रिक विवरण
 • आर्थिक स्थितीको विवरण
 • विदेशीको हकमा राहदानी र भीसाको प्रतिलिपी ।
 • सम्बन्धित मुलुक वा सो मुलुकमो दुतावासबाट नेपाली बालबालिका धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री ग्रहण गर्न सहमति दिएको पत्र ।
 • अविवाहित, सम्बन्ध विच्छेद गरेको, न्यायिक पृथकीकरण गरेको, विदुर वा विधवाको हकमा त्यस्तो भएको आधिकारिक प्रमाणपत्र ।
 • वेवारिसे बालबालिकाको हकमा मान्यताप्राप्त बालगृहको सिफारिस तथा प्रहरी प्रतिवेदन ।
 • बालबालिका धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री दिनको लागि आवश्यक हुने मापदण्ड बमोजिमको अन्य योग्यता पुगेको हुनुपर्ने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-08-01 13:47:36

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

Powered By: ProActive Developers