नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
झापा


सेवा दस्तुर र अवधि

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर

यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरुका लागि (राहदानी र कानूनले निश्चित दस्तुर लाग्ने भनी तोकेको वाहेक) रु.१०/-को टिकट मात्र लाग्नेछ ।
नागरिकता र राहदानीको लागि
नयाँ नागरिकताको अनुसूची फाराममा रु.१०/- र प्रतिलिपि नागरिकताको लागि र.१३/- (निवेदन दस्तुर रु.१०/- र प्रतिलिपि र.३/-)लाग्नेछ ।
सामान्य राहदानीको लागि..................रु.५,०००/-
हराएको/केरमेट गरी विगारिएको/विदेशमा गइ एकपानाको ट्राभल्स डकुमेन्टबाट स्वदेश फिर्ता आएको/अन्य कुनै तरिकाबाट राहदानी विगार्नेहरुका लागि रु.१०,०००/-
नाता प्रमाणितको लागि रु.५/-
मुद्दामामिलाको कागजात प्रमाणित गर्न मुलुकी ऐन कागज जाँचको १७ नं. अनुसार लाग्ने टिकट दस्तुर ।
संस्था दर्ताको (नयाँ) लागि रु.१,०००/-
संस्था नवीकरणको लागि अर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र अएमा रु.५००/- र सो म्याद भुक्तान भएपछि रु.१,०००/- थप शुल्क लाग्नेछ ।
हातहतियार दर्ता र नवीकरणका लागि हातहतियार खरखजाना ऐन,नियमावली र नेपाल सरकारबाट जारी हुने आर्थिक ऐन नियमले तोके अनुसार दर्ता र नवीकरण शुल्क लाग्नेछ ।


सेवा प्राप्त गर्ने अवधि

  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, संघसंस्था नवीकरण, हातहतियार नवीकरण, राहदानी सिफारिसका कामहरु निर्दिष्ट कागजातहरु पूरा भएको खण्डमा १.३० देखि २ घण्टाको अवधिमा प्राप्त गरिनेछ । निर्दिष्ट कागजात नपुगेको खण्डमा कागजात पूरा भएपछि सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
  • साधारण नेपाली राहदानी प्राप्त गर्न राहदानी ऐन तथा नियमावली बमोजिम तोकिएके दस्तुर सहित निवेदन पेश भएको अवस्थामा साधारणतया ३६ दिनमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । 
  • संस्था दर्ता, नवीकरण, हातहतियार दर्ताका लागि अवश्यक प्रमाण कागजात पूरा भएको अवस्थामा सोही दिन र अन्य निवेदन तथा सिफरिसहरु सोही दिन सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
  • सार्वजकि अपराध तथा हातहतियार सम्बन्धि मुद्दा अङ्ग पुरा भए पछि ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय