नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
झापा


कर्मचारी स‌ख्या र कार्य विवरण

सि.न. कर्मचारीको पद श्रेणी सेवा समूह पद स‌ख्या पद पुर्ति भएको स‌ख्या कैफियत
०१. प्र.जि.अ. रा.प.प्रथम श्रेणी प्रशासन सामान्य प्रशासन  
०२. स.प्र.जि.अ. रा.प.द्वितिय श्रेणी प्रशासन सामान्य प्रशासन  
०३. प्रशासकीय अधिकृत रा.प.तृतिय श्रेणी प्रशासन सामान्य प्रशासन  
०४. शाखा अधिकृत रा.प.तृतिय श्रेणी न्याय सरकारी वकिल  
०५. शाखा अधिकृत (विशेषा) रा.प.तृतिय श्रेणी प्रशासन सामान्य प्रशासन  
०६. ना.सु. रा.प.अन‌. प्रथम श्रेणी प्रशासन सामान्य प्रशासन  
०७. ना.सु. (विशेष) रा.प.अन‌. प्रथम श्रेणी प्रशासन सामान्य प्रशासन  
०८. टा.ना.सु. रा.प.अन‌. प्रथम श्रेणी प्रशासन सामान्य प्रशासन  
०९. क.अ. रा.प.अन‌. प्रथम श्रेणी विविध विविध  
१०. ले.पा. रा.प.अन‌. प्रथम श्रेणी प्रशासन लेखा  
११. खरिदार रा.प.अन‌. द्वितिय श्रेणी प्रशासन सामान्य प्रशासन  
१२. का.स. श्रेणी विहिन          
१३ स.क.अ.   करार सेवा    
१४. ह.स.चा.   करार सेवा        

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय